FR - EN - NL - ES

OVOGENICS s.a.

60, Avenue des Croix du Feu
B-1410 Waterloo
Belgique

Courriel : info@ovogenics.be

TVA BE 0838 441 868

Delta Lloyd Bank
IBAN BE67 1325 3595 8787 (132 5359587 87)
BIC BNAGBEBB


Algemene voorwaarden


1. - Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepalingen worden al onze verkopen en prestaties overeengekomen volgens de hierna vermelde algemene voorwaarden. Wij aanvaarden geen enkele tegengestelde voorwaarde op de documenten van onze leveranciers of klanten.
2.    - Wij zijn uitsluitend gebonden door onze offertes wanneer wij uitdrukkelijk hebben aanvaard om erdoor gebonden te zijn. Onze tarieven worden ter informatie gegeven, zonder enige verbintenis van onzentwege. De gefactureerde prijs is de prijs van het tarief dat van toepassing is op de datum van de levering van de goederen.
3.    - De bestellingen van onze klanten worden door ons geregistreerd binnen de limieten van de beschikbaarheden van onze voorraad. Wij behouden ons dan ook het recht voor om slechts een gedeeltelijke levering uit te voeren, zonder dat dit uit hoofde van de klant recht geeft op welke schadevergoeding dan ook. Als wij slechts een deel van de bestelling kunnen leveren, dient de klant die gedeeltelijke levering te aanvaarden. De niet-geleverde producten worden in een wachtlijst opgenomen met het oog op hun latere levering na aanvulling van onze voorraad. De klant verbindt er zich toe om die latere levering te aanvaarden, behalve als hij ons vooraf schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om af te zien van het niet-geleverde deel van zijn bestelling. Een volledig of helemaal niet geleverde bestelling mag pas na verloop van een termijn van 24 uur na de datum van de registratie door de klant worden geweigerd (zaterdagnamiddag, zondag en feestdagen niet meegerekend). Om een al te hoge werkingskost te voorkomen, behouden wij ons het recht voor om voor iedere klant een minimale bestelhoeveelheid en een leveringsdrempel vast te leggen. Wanneer die waarden worden overschreden, zullen administratieve en verzendingskosten kunnen worden aangerekend.
4. - De vermelde levertijden worden ter informatie gegeven en kunnen niet worden afgedwongen. Wanneer de klant het recht heeft om een bestelling op te zeggen in overeenstemming met de voorlaatste alinea van het vorige artikel, geeft de opzegging hem geen enkel recht op een schadevergoeding, om welke reden dan ook.
5. - Wanneer de klant een bestelling annuleert in omstandigheden die niet voorzien zijn in de voorlaatste alinea van artikel 3, is hij bij wijze van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding een som verschuldigd ten bedrage van 15 % van het bedrag van de geannuleerde bestelling.
6. - De klant dient erover te waken dat op het moment van de levering een door hem bevoegd verklaarde persoon aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Onze klanten dienen binnen de 24 uur (zaterdagnamiddag, zondag en feestdagen niet meegerekend) na de levering de conformiteit en de zichtbare toestand van de geleverde goederen evenals het aantal geleverde onderdelen te controleren. Niet-conforme of beschadigde producten dienen binnen dezelfde termijn naar ons te worden teruggestuurd (zaterdagnamiddag, zondag en feestdagen niet meegerekend). Wij dienen binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van de tekortkomingen (zaterdagnamiddag, zondag en feestdagen niet meegerekend). Wij aanvaarden geen algemene en onnauwkeurige voorbehouden. Als de klant in gebreke blijft bij het in ontvangst nemen van de bestelde goederen, kunnen wij naar eigen goeddunken beslissen om de verplichte uitvoering van de bestelling voort te zetten of om de overeenkomst in verband met de bestelling te ontbinden en daarvoor een schadevergoeding en interesten aan te rekenen.
7. - In alle gevallen van overmacht worden wij van onze verplichting van levering ontslagen of mogen wij de levertermijn uitstellen - d.w.z. bij iedere gebeurtenis die zich buiten de wil van de leverancier voordoet of die gedeeltelijk buiten zijn controle valt. Als conventionele gevallen van overmacht worden beschouwd arbeidsconflicten, vertragingen in de levering door onze leveranciers, onlusten, brand, natuurrampen, gebeurtenissen die een invloed hebben op de transportmiddelen, interne organisatorische problemen in onze onderneming, zoals afwezigheid van personeel, stroomonderbrekingen, storingen in het informaticasysteem enz. Wij dienen de onvoorspelbaarheid of onweerstaanbaarheid van de storende gebeurtenis niet vast te leggen.
8. - Het vervoer van de goederen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het transportbedrijf, op ons risico en gevaar. Het vervoer tussen apotheken die op verzoek van een apotheker aan ons wordt toevertrouwd, gebeurt evenwel op risico van deze laatste. De levering vindt plaats op het moment dat de goederen in de farmacie worden neergezet. Wanneer de apotheker ons vraagt om de goederen in een ander lokaal dan in de farmacie te leveren, vindt die levering plaats onder de verantwoordelijkheid van de apotheker.
9. - Er worden geen rekeningen-courant gebruikt tussen onze klanten en ons. De betalingen die door onze klanten worden uitgevoerd, worden eerst geboekt op de wettelijke interest die van rechtswege verschuldigd zijn in overeenstemming met artikel 12 hierna en vervolgens op onze facturen, te beginnen vanaf de oudste factuur die nog niet werd betaald.
10. - De goederen die niet betaald zijn, blijven onze eigendom tot ze volledig betaald zijn.
11. - Al onze facturen zijn betaalbaar op het adres van ons hoofdkantoor. De modaliteiten van de vereffening van onze facturen maken het voorwerp uit van bijzondere overeenkomsten. Bij gebreke van zulke bijzondere overeenkomsten zijn onze facturen zonder korting betaalbaar op de vervaldatum die op onze facturen wordt vermeld. In het geval van een vertraging van de betaling, hebben wij het recht om onze leveringen op te schorten. Iedere factuur die op de uiterste betaaldatum niet werd betaald, leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot een wettelijke interest tegen een conventioneel tarief van 1,5 % per maand, waarbij iedere begonnen maand verschuldigd is. De verschuldigde sommen worden vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding voor de administratieve kosten, die gelijkstaan aan 15 % van de onbetaalde sommen, met een minimumbedrag van 125 € in toepassing van de artikelen 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.
12. - Alleen de facturen die op tijd werden betaald, zullen recht geven op de toekenning van een eventuele korting “in hoofdsom, interesten, vermeerderingen of kosten”. Die korting kan worden ingehouden in het geval van achterstallige betalingen en kan worden gebruikt om de sommen die verschuldigd blijven, aan te zuiveren.
13. - Al onze verkopen en prestaties zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Découvrez aussi...

Ovogenics propose plusieurs solutions à vos problèmes d'allergie. Cliquez sur un des produits ci-dessous pour en obtenir le détail.

Lees hieronder al onze actuele nieuwsberichten